search_button
English
Association of Bulgarian Tour Operators and Travel Agents
1 Hristo Belchev Str., 1000 Sofia, Bulgaria
Email: info@abtta.com / Web: www.abtta.com
Tel.: +359 2 980 52 55 / Fax: +359 2 980 52 55
 
Асоциация на Българските Туроператори и Туристически Агенти, АБТТА
е сдружение с нестопанска цел, с членове - туристически агенции, осъществяващи продажба на въздушен транспорт и акредитирани от Международната асоциация за въздушен транспорт, ИАТА и туристически фирми, регистрирани съгласно българското туристическо законодателство.

Асоциацията е регистрирана през 1996 г. и до м.септември 2006 г. е известна като Сдружение на ИАТА Агенциите в България, СИАБ, когато по решение на Общо събрание се преименува на АБТТА.

В момента в АБТТА членуват над 100 туристически агенции, формиращи близо 70% от общия пазарен дял от продажбата на самолетни билети в България с общ годишен оборот от тази дейност около 100 млн. Евро и генериращи значителна част от входящия туризъм на българския пазар.

Асоциацията има изградена високопрофесионална и активна членска мрежа от туристически агенции, работещи на принципа на лоялната конкуренция и имащи за цел непрекъснато повишаване стандарта на обслужване и защита правата и интересите на крайния потребител.

АБТТА изпълнява основната си цел – да представлява и защитава правата и интересите на своите членове, като съдейства за решаване на проблеми от общ характер в областта на авиационните услуги и в туристическия посреднически бизнес като цяло.

Асоциацията осъществява непрекъснат мониторинг върху всички законодателни иинициативи и действия на държавните институции, свързани директно или косвено с туризма и поддържа тесни контакти с неправителствени структури и свързания бизнес, като участва активно в разрешаването на всяка проблематика от законово, икономическо или техническо естество.

От 2004 година Асоциация на Българските Туроператори и Туристически Агенти, АБТТА е член и единствен представител на България в Европейския Комитет на Асоциациите на Туроператорите и Туристическите Агенции, ЕКТАА - най-авторитетната професионална структура в туризма в Европейския Съюз, в която членуват още 28 национални асоциации от всички Европейски страни.
Като пълноправен член, АБТТА има пълен достъп до информационната база на ЕКТАА и до всички казуси, дискутирани с Европейската Комисия и разглеждани в държавите –членки.
АБТТА провокира обратната връзка от своите членове, като провежда допитвания и анкети, свиква редовни и извънредни работни срещи, създава експертни съвети и работни групи по конкретни теми или текущи въпроси. Чрез ЕКТАА, АБТТА връща обратно реакциите на своите членове, техните препоръки и предложения на най-високо ниво в органите на ЕС и участвайки директно и пълноправно във формиране на Европейската туристическа политика, защитава общите интереси на цялата българска туристическа индустрия.

Съгласно Устава на ЕКТАА и в изпълнение на основни членски отговорности, от м. май 2010 г. АБТТА поема председателстването на ЕКТАА през периода 2010 - 2012 г. С президентството на тази важна организация страната ни получава уникален шанс за многократно повишаване разпознаваемостта на туристическа дестинация България и активизиране професионалните контакти между българския и Европейски туристически бизнес.

Висш орган на АБТТА е Общото Събрание, което се свиква най-малко веднъж годишно и определя стратегическата линия на Асоциацията.
Едно от основните правомощия на Общото Събрание е избор на Управителен Съвет, който провежда цялостната политика на организацията и взима всякакви решения от административен характер. Управителният Съвет се ръководи от Председател. В помощ на работата на Управителния Съвет по изпълнение програмните цели на Асоциацията работят постоянни работни комисии - Комисия Авиация, Комисия Туризъм, Комисия Членска маса, регионални структури и развитие, Правна Комисия, Комисия Връзки с обществеността, Комисия Финанси.
Account Login
User Name:
Password:
Register
Forgot Password ?

Login
Leaflet

   
The Project "EOS CODE" is part of the EU's Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP), which aims to encourage the competitiveness of European enterprises.
Design & development by pureblack